Advocaat WSNP Faillissement ======== Vaak Kosteloos Pro Deo advocaat, advocaten, afgewezen, afwijzing, beroep, cassatie advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, faillissement, omgezet, omzetting, schuldsanering, WSNP wsnp afgewezen

WSNP Faillissement

| WSNP
| Onderneming failliet
| Werkgever failliet
| Vordering failliet
| Begin faillissement
| Einde faillissement

Route

Cursus Info

Advocaat Strafrecht

Advocaat WSNP Faillissement

Contact Walter Römelingh van Haagrecht Advocaten
Telefoon   070-3141900   0626-150150   
romelingh@romelingh.com

WSNP Faillissement

WSNP afgewezen of omgezet in faillissement? Hoger beroep of cassatie? Vaak Pro Deo advocaat. Info over het begin van een faillissement, het einde van een faillissement en een verweer tegen een vordering uit bestuurdersaansprakelijkheid.

WSNP

In theorie is de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) bedoeld als:
- mogelijkheid voor ondernemers om na een miskleun verder te kunnen met het leven
- bescherming van particulieren tegen opdringende kredietverschaffers met woekerrenten

In de praktijk wordt de schuldsanering willekeurig toegepast. Mensen die van de WSNP gebruik willen maken zijn afhankelijk van de grillen van de rechter. En mensen die in de schuldsanering zitten zijn afhankelijk van de grillen van de bewindvoerder.

Zo komt het voor dat een ondernemer de toegang tot de WSNP wordt geweigerd, omdat hij in de maanden voor de aanvraag zijn boekhouding niet op orde had. Vergeten wordt dat de ondernemer in de voorliggende jaren dat wel had, geen geld voor een boekhouder had en andere dingen aan het hoofd had.

Zo komt het voor dat een particulier de toegang tot de schuldsanering wordt geweigerd, omdat zij een schuld bij een postorderbedrijf heeft voor kleding. Vergeten wordt dat het om noodzakelijke kleding voor kinderen ging en dat de vrouw de rekening niet kon betalen daar de alimentatie niet voldaan werd.

En zo komt het voor dat mensen veel te lang in de WSNP zitten, omdat de bewindvoerder niet te bereiken is of de rechtbank een achterstand heeft van een jaar met de afwikkeling van schuldsaneringen.

Is uw verzoek tot toelating tot de schuldsanering afgewezen of wenst de bewindvoerder de schuldsanering om te zetten in een faillissement? Mogelijk kan ons kantoor u dan helpen. Neem snel contact op, want er geldt een termijn van acht dagen om beroep of cassatie in te stellen tegen een afwijzing of omzetting!

Onderneming failliet

Een onderneming kent niet alleen goede tijden, maar ook slechte tijden. Soms komt een onderneming niet uit de verliezen. Een faillissement van de onderneming is dan na verloop van tijd onafwendbaar. Echter, zodra de onderneming failliet is verklaard, is de ondernemer zelf vaak aan de beurt. U kunt zich laten adviseren terzake:
- een verweer tegen bestuurdersaansprakelijkheid
- de mogelijkheid van een akkoord

Werkgever failliet

Globaal gesproken zijn er twee mogelijkheden om betaling van uw loon te krijgen.

Indiening curator (eerste mogelijkheid)

U dient uw vordering in bij de curator. De curator plaatst uw vordering op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers. De curator brengt daarin een rangorde aan:
- kosten faillissement vervolgens worden voldaan
- fiscus en UWV vervolgens worden voldaan
- preferente schuldeisers vervolgens worden voldaan
- concurrente schuldeisers

De kans dat u in een faillissement een uitkering krijgt is in dit geval vijf procent. Anders gezegd, de kans dat u geen betaling krijgt is in dit geval vijfennegentig procent.

Indiening UWV (tweede mogelijkheid)

U dient uw vordering in bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Het UWV laat zich vergelijken met een verzekeraar.

De premie voor de verzekering wordt voldaan door een verplichte/wettelijke inhouding op het loon van alle werknemers. De uitkering van de verzekering wordt verstrekt wanneer een werknemer voldoet aan verplichte/wettelijke voorwaarden:
- u bent werknemer
- uw vordering heeft betrekking op loon
- uw vordering is niet ouder dan zesentwintig weken

De kans dat u via het UWV betaling krijgt is groot. Voor zover zich moeilijkheden voordoen, dan hebben die moeilijkheden over het algemeen betrekking op het niet volledig of niet tijdig invullen van formulieren.

Wanneer u door het UWV wordt betaald, dan krijgt het UWV daarvoor het recht om uw vordering bij de curator in te dienen. Een eventuele uitkering in het faillissement komt daardoor niet langer aan u, maar aan het UWV toe.

Vordering failliet

Wanneer u een vordering op een failliet heeft, dan doet u er over het algemeen verstandig aan om na te gaan of u:
- een eigendomsvoorbehoud heeft. Soms is het mogelijk om zaken die niet betaald zijn terug te nemen.
- een retentierecht heeft. Soms is het mogelijk om zaken die u van de gefailleerde onder zich houdt in het openbaar te verkopen.

Wanneer u geen eigendomsvoorbehoud of retentierecht heeft, dan doet u er over het algemeen verstandig aan om:
- de afgedragen omzetbelasting terug te vorderen
- de vordering af te schrijven

Begin faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken op:
- verzoek schuldeiser
- eigen aangifte

Verzoek schuldeiser

Voor een faillissement op verzoek van een schuldeiser behoeft de schuldeiser bijstand van een advocaat. De schuldeiser dient te beschikken over een onbetwiste vordering. De schuldeiser dient verder aannemelijk te maken dat ook andere schuldeisers niet door de schuldenaar worden betaald.

Eigen aangifte

Voor een faillissement op eigen aangifte behoeft u geen bijstand van een advocaat. U gaat zelf naar de rechtbank en toont uw paspoort, uittreksel bevolkingsregister, uittreksel handelsregister en een lijst van schuldeisers. Wanneer u gehuwd bent, dan behoeft u verder de toestemming van uw echtgenoot of echtgenote.

Einde faillissement

Een faillissement kan eindigen in een:
- omzetting
- eigenlijke opheffing
- oneigenlijke opheffing
- uitdeling
- akkoord

Omzetting

Het komt voor dat een faillissement wordt omgezet in een schuldsanering (WSNP). Globaal gesproken zijn de voorwaarden:
- goede trouw bij het ontstaan van de schulden
- goede trouw gedurende het faillissement
- voldoen maximale boedelbijdrage

Eigenlijke opheffing

Het geld dat de curator heeft weten te vergaren is niet toereikend om de kosten van het faillissement te kunnen voldoen. Voor zover er geld is, worden de kosten van de publicatie van het faillissement in kranten voldaan. Voor zover er geld resteert, wordt het salaris van de curator voldaan.

Een schuldeiser kan na een eigenlijke opheffing alsnog verhaal op de schuldenaar nemen, maar de schuldeiser moet daarvoor eerst een rechterlijke procedure voeren. De schuldenaar moet verder weer over geld beschikken, want anders gaat de rechterlijke procedure meer kosten dan opleveren.

Oneigenlijke opheffing

Het geld dat de curator heeft weten te vergaren is wel toereikend om de kosten van het faillissement te voldoen, maar het restant is niet voldoende om de fiscus en het UWV te betalen. Het restant wordt door de curator evenredig verdeeld over de fiscus en het UWV.

Uitdeling

Nadat de kosten van het faillissement, de fiscus en het UWV zijn voldaan, resteert er geld. Het restant wordt door de curator evenredig verdeeld over de schuldeisers. Voor zover de schuldeisers niet volledig kunnen worden voldaan, krijgen ze een executoriale titel op de schuldenaar. Een schuldeiser kan dan na het faillissement zonder rechterlijke procedure verhaal op de schuldenaar nemen, ingeval de schuldenaar weer over geld zou beschikken.

Akkoord

Een derde is bereid om de gefailleerde geld te lenen of te schenken. Het is daardoor mogelijk om aan de schuldeisers een gedeeltelijke betaling te doen. De derde verbindt aan de lening of schenking de voorwaarde dat de schuldeisers na ontvangst van de gedeeltelijke betaling afstand doen van het restant van hun vordering.

Wanneer twee/derde van de gezamenlijke schuldeisers vertegenwoordigende drie/vierde van de gezamenlijke schulden instemt met het aanbod van de derde, dan is ook een schuldeiser die niet heeft ingestemd met het aanbod van de derde verplicht om afstand te doen van het restant van zijn vordering.

Route

Het kantoor is gelegen nabij station Den Haag Centraal in een wijk die wordt ontsloten door de Zuid-Hollandlaan, Koningskade en Wassenaarseweg. Aan de rand van de wijk liggen een Esso Tankstation, het Provinciehuis en de Kamer van Koophandel. Bus 18 stopt tegenover het kantoor (halte Weissenbruchstraat).

Bezien vanuit station Den Haag Centraal ligt het kantoor aan de andere kant van het Malieveld. Zou u het Malieveld recht over steken, dan loopt u als het ware de Jan van Nassaustraat in (als het ware, omdat u rond het Malieveld moet lopen). Vanaf station Den Haag Centraal is het kantoor in tien minuten te bereiken.

Advocaat WSNP Faillissement ======== Vaak Kosteloos Pro Deo advocaat, advocaten, afgewezen, afwijzing, beroep, cassatie advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, faillissement, omgezet, omzetting, schuldsanering, WSNP wsnp afgewezen

Contact Walter Römelingh
van Haagrecht Advocaten

Jan van Nassaustraat 55
Postbus 85915
2508 CP  Den Haag
Telefoon 070-3141900
Telefax 070-3141901
Mobiel 0626-150150
romelingh@haagrecht.nl

Foto Foto WSNP faillissement
Niet te goeder trouw?

wsnp afgewezen

Contact Walter Römelingh
van Haagrecht Advocaten

Jan van Nassaustraat 55
Postbus 85915
2508 CP  Den Haag
Telefoon 070-3141900
Telefax 070-3141901
Mobiel 0626-150150
romelingh@haagrecht.nl

Advocaat WSNP Faillissement ======== Vaak Kosteloos Pro Deo advocaat, advocaten, afgewezen, afwijzing, beroep, cassatie advocaat, cassatie, cassatieadvocaat, faillissement, omgezet, omzetting, schuldsanering, WSNP wsnp afgewezen

DatumVersie: 00/00/0000